تا به حال دیده‌اید چگونه چمن زمین‌های فوتبال را نصب و آماده می‌کنند؟ آماده سازی بستر خاک، تسطیح زمین و مراحل بسیار دیگری باید اجرا شود

تا به حال دیده‌اید چگونه چمن زمین‌های فوتبال را نصب و آماده می‌کنند؟ آماده سازی بستر خاک، تسطیح زمین و مراحل بسیار دیگری باید اجرا شود. در این ویدیو بیشتر ببینید.