در این ویدیو رباتی را ببینید که بی‌نیاز از هرگونه نیروی انسانی دیواری آجری و بی‌نقص می‌سازد، حتی بهتر از ماهرترین بناها.

در این ویدیو رباتی را ببینید که بی‌نیاز از هرگونه نیروی انسانی دیواری آجری و بی‌نقص می‌سازد، حتی بهتر از ماهرترین بناها.