هگیس نوعی غذای ملی اسکاتلندی به شمار می رود که شامل گوشت، ریه، قلوه, جگر گاو است که در روده گاو بسته بندی می شود.

هگیس نوعی غذای ملی اسکاتلندی به شمار می رود که شامل گوشت، ریه، قلوه, جگر گاو است که در روده گاو بسته بندی می شود. این غذا با پوره شلغم و پوره سیب زمینی سرو می شود. در بعضی از کشورها مانند آمریکا این غذا به مدت 40 سال ممنوع بوده است.

با طرز تهیه و تولید آنها در این ویدیو از نزدیک آشنا شوید.