برای ورزشکاران کفش مناسب بسیار حائز اهمیت است. کفش هایی با سایز نامناسب باعث آسیب های جدی به پاهای ورزشکار می شود.

برای ورزشکاران کفش مناسب بسیار حائز اهمیت است. کفش هایی با سایز نامناسب باعث آسیب های جدی به پاهای ورزشکار شده، از این رو سفارش کفش ، متناسب با پاهای ورزشکار راهکاری است که طرفداران بسیاری دارد. با استفاده از مواد مصنوعی کفش های سفارش داده شده دارای وزن سبکتر و انعطاف بیشتری هستند.

با نحوه سفارش و ساخت آن در این ویدیو از نزدیک آشنا شوید.