دستگاه رویینگ یا پاروزنی برای ورزش بسیار کارامد و مناسب است. هنگام کار با این دستگاه حدود 80 درصد عضلات بدنتان شروع به فعالیت می کند.

دستگاه رویینگ یا پاروزنی برای ورزش بسیار کارامد و مناسب است. هنگام کار با این دستگاه حدود 80 درصد عضلات بدنتان شروع به فعالیت می کند درصورتی که فشار بسیار کمی وارد کرده و کمتر موجب آسیب دیدگی می شود.

با نحوه ساخت آن در این ویدیو از نزدیک آشنا شوید.