در این آموزش از شن های رنگی برای زیباتر شدن تراریوم استفاده شده است. شما هم می توانید این شن های رنگی را گل فروشی ها تهیه کنید.

در این آموزش از شن های رنگی برای زیباتر شدن تراریوم  استفاده شده است. شما هم می توانید این شن های رنگی را از گل فروشی ها تهیه کنید.