پنکه به تنهایی هوای گرم اطراف خود را به گردش در می‌آورد؛ اما در این فیلم ما به شما ترفندی را یاد می‌دهیم که با کمک پنکه، هوای اتاق خود را خنک کنید، برای مشاهده این ترفند ویدیو را تماشا کنید.

پنکه به تنهایی هوای گرم اطراف خود را به گردش در می‌آورد؛ اما در این فیلم ما به شما ترفندی را یاد می‌دهیم که با کمک پنکه، هوای اتاق خود را خنک کنید، برای مشاهده این ترفند ویدیو را تماشا کنید.