اگر رمز عبور ویندوز را فراموش کردیم چه کار باید بکنیم؟

اگر رمز عبور ویندوز را فراموش کردیم چه کار باید بکنیم؟