تیلر یک وسیله موتوری است که کشاورزان قبل از کاشت محصولات خود باید اول زمین را شخم بزنند . ما در این ویدیو روش شخم زدن زمین با این دستگاه را به شما نشان میدهیم.

تیلر یک وسیله موتوری است که کشاورزان قبل از کاشت محصولات خود باید اول زمین را شخم بزنند .
ما در این ویدیو روش شخم زدن زمین با این دستگاه را به شما نشان میدهیم.