شما میتونین با وسایل دور ریختنی چیزهای جدید درست کنید مثلا همین کوله ای که با یک شلوار کهنه درست شده است

شما میتونین با وسایل دور ریختنی چیزهای جدید درست کنید
مثلا همین کوله ای که با یک شلوار کهنه درست شده است